Doprava a dodacie podmienky

DODACIE PODMIENKY internetového obchodu www.elenliving.sk

UZAVRETIE ZMLUVY

  1. Za návrh kúpnej zmluvy sa pokladá úplné vyplnenie elektronickej objednávky v internetovom obchode www.elenliving.sk, príp. telefonické nahlásenie objednávky rovnako so všetkými údajmi uvedenými v tomto internetovom obchode. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Dodacími podmienkami ako aj s Obchodným poriadkom a Reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
  2. Proces uzatvorenia zmluvy je bližšie špecifikovaný Obchodným poriadkom.

DODANIE TOVARU

  1. Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina zásielok je doručená zákazníkovi do 2-4 dní, stany ktoré nie sú na sklade, do14 dní. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom predĺžení dodacej doby, túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni.
  2. Doručenie balíka je na území SR uskutočňované prostredníctvom spoločnosti DPD. Vodič telefonicky kontaktuje zákazníka v deň doručenia zásielky, aby s ním dohodol podrobnosti prevzatia, oznámi mu približný čas doručenia, cenu dobierky a ďalšie prípadné náležitosti. Zásielka je štandardne doručovaná medzi 8. a 18. hodinou počas pracovných dní (presnú dobu doručenia nie je možné ovplyvniť, ale je možné ju upresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia kupujúceho na uvedenej adrese dodania, zanechá vodič DPD oznámenie a balík sa pokúsi doručiť ešte raz nasledujúci pracovný deň.

PREVZATIE TOVARU

  1. Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží faktúru - daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom v prípade, že nie je priložený záručný list od výrobcu.
  2. Pri platbe predom na účet predávajúceho je tovar odovzdaný kupujúcemu iba na základe kontroly preukazu totožnosti.
  3. Pri dodaní je kupujúci povinný prekontrolovať ihneď, za prítomnosti zástupcu dopravcu, stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabíc a pod.) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
  4. V prípade viditeľného poškodenia zásielky, je potrebné spísať Zápis o škode. Zasielateľ sa zaväzuje spísať tento zápis. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.
  5. Ak nie je poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej predaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca povinný oznámiť spoločnosti Elen living s.r.o. vznik škody bez zbytočného odkladu, následne potom čo ju zistil, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody, spíše vodič so zákazníkom Zápis o škode a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov.

CENA ZA DOPRAVU

Doprava SR:

Doprava detského stanu „týpi“ kamkoľvek po Slovensku je za cenu 6 EUR.
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Tieto Dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť 1.12.2015. Zmeny podmienok vyhradené.