Obchodné podmienky

Obchodný poriadok internetového obchodu www.elenliving.sk

1.ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.elenliving.sk.

2. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné podmienky bližšie určujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.elenliving.sk je spoločnosť Elen Living s.r.o., so sídlom Jarná 3, 080 06 Prešov, Slovensko IČ: 47 811 595, e-mail: info@elenliving.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v platnom znení.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KUPNEJ ZMLUVY

 1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s Reklamačným i podmienkami a Dodacími podmienkami a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Ceny uvedené v kúpnej zmluve sú platné v dobe uskutočnenia objednávky. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
 4. Objednávku je možné stornovať telefonicky na kontaktných telefónnych číslach predávajúceho alebo e-mailom zaslaným na info@elenliving.sk.
 5. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu dopredu potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu eura proti zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nie je realizovaná. Akčné ponuky a zľavy sú platné vždy podľa termínu pri danej akcii uvedenej či do vypredania zásob.
 6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.
 9. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.elenliving.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 10. Poplatok za dopravu je špecifikovaný v dodacích podmienkach. Balné je už započítané v cene výrobku. Poistenie tovaru proti poškodeniu dopravcom pri doprave od dodávateľa k zákazníkovi, je podávajúcim zaistené.
 11. Pri prevzatí tovaru kupujúci dostane faktúru, ktorá je zároveň záručným listom v prípade, že nie je priložený záručný list výrobcom.

4. CENA TOVARU

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri telefonickom potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia, ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar hradí kupujúci:

a) V hotovosti
Kupujúci môže platiť za tovar v hotovosti u objednávok, ktoré si vopred dohodne s predávajúcim a vyzdvihne si tovar v mieste sídla alebo partnerskej prevádzkarni.

b) Dobierka - pri prevzetí tovaru
Do doby zaplatenia tovaru je tovar majetkom predávajúceho. V prípade objednávky nadštandardných rozmerov alebo objednávky v hodnote nad 1000,-  EUR s DPH môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplatená záloha bude započítaná na celkovú kúpnu cenu.

c) Kartou Online
Ak vlastníte platobnú kartu, ktorá umožňuje platby na internete, môžete ju využiť k úhrade tovaru on-line. Na konci objednávky iba vyberiete správny spôsob platby, následne budete presmerovaný na zabezpečenú stránku spoločnosti Tatrabanka a.s., zadáte svoje dvanásťmiestne číslo karty a CVC/CVV kód. Prenos informácií je šifrovaný a absolútne bezpečný. Viac informácií tu.

d) PayPal
Po voľbe tejto položky dôjde k presmerovaniu na stránky PayPal, kde zadáte svoj email, heslo k účtu a potvrdíte čistku. Platba prebehne v za niekoľko sekúnd. Predajca naviac od PayPalu získa Vašu adresu, ktorú tak nemusíte opäť vyplňovať.

e) ČSOB Banka - platba prevodom
Kupujúci bude kontaktovaný a informovaný o stave objednávky, potom prevedie platbu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu www.elenliving.sk (č.ú.: 4020239738/7500), variabilny symbol platby odpovedá číslu objednávky/zálohovej faktúry. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar ihneď odoslaný kupujúcemu na fakturačnú, resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Ak je kupujúcim (súkromná osoba, nie podnikateľ s IČO) má právo v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzavretá za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. Pokiaľ sa tak rozhodne, je potrebné nepoškodený tovar, bez známky používania alebo opotrebovania, poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Predávajúci do 30 dní od odstúpenia vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku dopredu dohodnutým spôsobom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 6:

 1. na poskytovanie služieb v prípade, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci k tovaru vždy daňový doklad, ktorý slúži zároveň aj ako záručný list.
 2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
 3.  Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databáze v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
 4. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa plnenie stane nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
 6. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar predom (bankovým prevodom, a pod.) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 5 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú aj fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
 4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

9. REKLAMÁCIE

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom internetového obchodu a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese: info@elenliving.sk

10. PODMIENKY PRE NAKUPUJÚCICH MIMO ÚZEMIA SR

V prípade, že kupujúcim objednaný tovar má byť doručený mimo územia Slovenskej republiky, dochádza k nasledujúcim úpravám obchodných podmienok a kúpnej zmluvy. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uzatvorenia záväznej objednávky. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar, akonáhle predá tovar k dispozícii kupujúcemu k jeho vlastnej preprave v niektorej zo svojich prevádzok (skladov) alebo tovar predá k preprave prepravcovi. Kúpnu cenu za tovar uhradí kupujúci predom prevodom na bankový účet predávajúceho vedený v krajine a mene kupujúceho. Náklady na prepravu do miesta stanoveného kupujúcim nesie predávajúci. Nebezpečenstvo náhodnej straty alebo zhoršenia tovaru, ako aj akékoľvek dodatočne vzniknuté náklady, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamžikom predania tovaru kupujúcemu alebo predaním tovaru prepravcovi. Ak nebude tovar kupujúcim pri predaní prevzatý (vyzdvihnutý), prechádza vlastnícke právo späť na predávajäceho potom, čo mu bude tovar vrátený.

Predávajúci nezodpovedá za preclenie tovaru k dovozu do inej krajiny alebo za úhradu ciel, daní a iných poplatkov súvisiacich s dovozom tovaru do krajiny určenej kupujúcim. Kupujúci je povinný zaistiť všetky náležitosti súvisiace s dovozom tovaru, hlavne je povinný splniť všetky oznamovacie povinnosti a povinnosť uhradiť príslušné clá, dane a iné poplatky, ktoré súvisia s dovozom tovaru, a to v súlade s právnym poriadkom príslušnej cieľovej krajiny.

Pre posúdenie všetkých ustanovení uzavretej zmluvy a pre prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Slovenskej republiky. Aplikácia jednotného kupného práva OSN (Dohoda o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru zo dňa 11. 4. 1980) je vylúčená.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Elen Living s.r.o. (IČO: 47 811 595) sa riadi pri spracovaní informácií o zákazníkoch platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti, okrem nevyhnutných údajov o adrese, ktoré sú v prípade dopravy tovaru predávané prepravným spoločnostiam. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať z databázy spoločnosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke internetového obchodu www.elenliving.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tento Nákupný poriadok nadobúda účinnosť 1.12.2015. Zmeny poriadku sú vyhradené.